Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Hulsen’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Nijeveen – De Hulsen.’

Het plangebied

Het plan ligt ten oosten van de bestaande woningen aan De Hulsen in Nijeveen. Het plan grenst in het zuiden aan het fietspad. In het oosten grenst het plangebied tegen de sloot en de groensingel aan. Ten noorden ligt het nieuwe bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Hulsen’ wordt de bouw van twee woningen mogelijk gemaakt. Het gaat om twee vrijstaande woningen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Nijeveen – De Hulsen’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt ter inzage van 22 september 2021 t/m 2 november 2021 . Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze veiwer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 13.30 uur, woensdag tussen 08.30 uur en 15.00 uur. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.DeHulsen-BPA1.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.