Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor de percelen Zuideinde 31 en Catharinastraat 28 te Meppel. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

Het plangebied

Het plangebied ligt aan de aan elkaar grenzende percelen aan het Zuideinde 31 en de Catharinastraat 28 te Meppel.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’ worden de percelen herbestemd tot Wonen (Catharinastraat 28)  en Maatschappelijk (Zuideinde 28). De huidige bedrijfsbestemming en algemene centrumbestemming vervallen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt ter inzage van 11 juni 2020 t/m 22 juli 2020. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer.

Het voorontwerp van het bestemmingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Zuid31Cath28-BPA1’.

Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken of heeft u nog vragen neem dan contact op via postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.