Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’.

Het plangebied

Het plan ligt ten noordoosten van de bestaande woning aan de Oosterboerweg met het nummer 2 te Meppel. Het plan grenst in het westen aan de Oosterboerweg. In het zuiden aan de Hoogeveense Vaart. In het noorden aan de sloot langs de Lepelaar. In het oosten aan het terrein van de Dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – osterboer herziening Oosterboerweg 2a’ wordt de bouw van een woning halverwege het perceel mogelijk gemaakt. Deze nog te realiseren woning is in het huidige plan mogelijk direct aan de Oosterboerweg. Er is sprake van een verplaatsing van het bouwvlak.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt ter inzage van 13 oktober t/m 23 november 2021 . Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 13.30 uur, woensdag tussen 08.30 uur en 15.00 uur. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Oosterboerweg2a-BPA1.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.