Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor een woningbouwplan op de voormalige Mulo-locatie in Meppel. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

Het plangebied

Het plan ligt op de hoek van de Burgemeester Knopperslaan, Het Vledder en de Meester W. Doornbosstraat in Meppel.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie’ wordt de bouw van 75 sociale huurappartementen mogelijk gemaakt, met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en groen.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo-locatie’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt ter inzage van 10 september 2020 t/m  21 oktober 2020. Als u stukken wilt inzien dan kan dat digitaal via onze viewer. Het voorontwerp van het bestemmingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.mulolocatie-BPA1’.Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0522.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.