Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’.

Plangebied

Het plangebied betreft de gronden van het huidige ziekenhuis en van enkele omliggende functies op het gebied van zorgwonen. Globaal wordt het plangebied begrensd door De Reggersweg in het westen, de Hoogeveenseweg in het noorden en enkele agrarische en natuurgronden bij de Reest. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’ worden de planologische kaders voor herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein neergelegd met als hoofdfunctie zorg gerelateerde bedrijvigheid. Het ziekenhuis wordt verplaatst naar de nieuwe locatie aan de westkant van de Reggersweg. Daarmee komt het bestaande ziekenhuis leeg te staan. Door sloop van deze verouderde gebouwen ontstaat ruimte voor herontwikkeling. 

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt met ingang van 28 januari 2021 gedurende zes weken (tot en met 10 maart 2021) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze online viewer. Lukt dit niet, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur. Het voorontwerp bestemmingsplan kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Hoogeveenseweg38eo-BPA1’.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge inspraakreactie in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.

Informatie en vragen

Als u behoefte heeft aan uitleg en/of vragen heeft, kunt u een e-mail sturen naar postbus@meppel.nl of bellen met 14 0522. Geef aan of u wilt worden gebeld of een e-mail wilt ontvangen. Een medewerker zal u bellen om uitleg te geven en/of uw vragen te beantwoorden.