Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10’

Burgemeester en wethouders van Meppel geven kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor Meppel - Com. De Vos van Steenwijklaan 10. Dit is in overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening.

Met het nieuwe bestemmingsplan is herontwikkeling mogelijk. Na het slopen van een bestaand kantoorpand worden er 30 appartementen en 8 grondgebonden woningen gebouwd. We verwachten geen grote negatieve milieugevolgen. Daarom is ook besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Inzien

Het plan - verbeelding, regels en toelichting - ligt van 28 september 2022 tot en met 8 november 2022 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.VosvanSteenwijk-BPA1.

Inspraak

U kunt tussen van 28 september tot en met 8 november 2022 een inspraakreactie sturen naar Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. U kunt ook mondeling uw reactie geven. Neem hiervoor contact op met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.