Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan Meppel – Centrumschil, herziening Zuideinde 76

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Meppel – Centrumschil, herziening Zuideinde 76’

Globaal wordt het plangebied begrensd door de perceelgrenzen van Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te Meppel.

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Centrumschil, herziening Zuideinde 76’ wordt de herontwikkeling van de percelen Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te Meppel mogelijk gemaakt. Op deze percelen zal de bestemming ‘Maatschappelijk’ worden gewijzigd naar ‘Wonen’ en de daarbij behorende functies. Ook worden er een aantal bouwvlakken toegevoegd voor de nieuwbouw van een aantal woningen.

Inzien

Het plan - verbeelding, regels en toelichting - ligt van 30 april 2020 t/m 10 juni 2020 voor een ieder ter inzage. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan via onze online viewer worden ingezien. Het is ook te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Zuideinde76-BPA1’.

U kunt de documenten ook downloaden onderaan deze pagina. Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.