Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor de ontwikkeling van 12 woningen aan de Prins Hendrikstraat. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

Het plangebied

Het plangebied ligt aan de prins Hendrikkade aan de noordzijde van de Schuttevaerhaven.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ wordt de bouw van 12 woningen mogelijk gemaakt inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en openbare voorzieningen. Het voormalige bedrijfsterrein ligt al enige tijd braak.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt ter inzage van 30 januari 2020 t/m 11 maart 2020 in het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel tijdens openingstijden. Het voorontwerpbestemmingsplan kan ook online worden ingezien via onze viewer of op ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.randwegwesterstouw-BPC1’.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.