Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Centrumschil, Herziening Eendrachtstraat 28’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28’.

Het plan

Na de verhuizing van de politie naar het stadhuis is de locatie Eendrachtstraat 28 vrijgekomen en is gezocht naar een nieuwe invulling voor dit perceel. Het perceel aan de Eendrachtstraat 28 is in de verkoop gegaan en is in eigendom gekomen van een woningcorporatie, welke een nieuwe invulling heeft bedacht voor het plangebied. 
Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Eendrachtstraat 28’ wordt, ter plaatse van het voormalige politiebureau, het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een nieuw woongebouw met daarin 55 woningen in de sociale huursector. 

Het plangebied

Het plangebied is gelegen in de centrumschil van Meppel, aan de rotonde van de Ceintuurbaan en de Eendrachtstraat.

Inzien

Het plan - verbeelding, regels en toelichting - ligt van 20 september 2023 tot en met 31 oktober 2023 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Eendrachtstraat28-BPA1

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.