Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening de Wetering 2’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor ‘Meppel – Buitengebied, herziening de Wetering 2’.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan wordt het ruimtelijk kader geboden voor de realisatie van een camperplaats met ten hoogste 50 camperplaatsen en de daarbij behorende voorzieningen. Binnen de gemeente is een grote behoefte aan recreatieve verblijfsmogelijkheden. Een camperplaats op deze locatie is een goede aanvulling op het huidige aanbod van de gemeente Meppel.

Het plangebied

Het plangebied is gelegen in het Buitengebied, ten zuidoosten van de wijk de Oosterboer en ligt aan de Wetering, nabij de provinciale weg N851. Het plangebied ligt aan zowel de Hoogeveense Vaart als de Omgelegde Hoogeveense Vaart.  

Inzien

Het plan - verbeelding, regels en toelichting - ligt van 27 september 2023 tot en met 6 november 2023 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.deWetering2-BPA1

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een zienswijze indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.