Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor 'Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28' en dat voor de Kolderveen 102 geen milieueffectrapportage wordt opgesteld.

Plan en plangebied

Het plangebied betreft de percelen Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 te Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan 'Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28' worden twee samenhangende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Aan de Nijeveense Bovenboer 28 wordt de aanduiding 'intensieve veehouderij' weggenomen, de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en 2 nieuw te bouwen compensatiewoningen en 3 burgerwoningen in het pand van de voormalige bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Aan de Kolderveen 102 wordt de aanduiding 'intensieve veehouderij' aan de bestemming toegevoegd ten behoeve van verandering van het agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij. Voor de ontwikkeling aan de Kolderveen 102 is tevens een vormvrije m.e.r.-beoordeling gedaan waaruit blijkt dat er geen negatieve milieugevolgen zullen optreden ten gevolge van de ontwikkeling van een intensieve veehouderij aan de Kolderveen 102.

Inzien

Het plan - verbeelding, regels en toelichting – ligt samen met het besluit omtrent de milieueffectrapportage en de vormvrije m.e.r.-beoordeling ter inzage van 23 mei t/m 3 juli 2019 in het Stadhuis, Grote Oever 26 Meppel tijdens openingstijden. Het plan kan online worden ingezien via onze viewer. Tevens is het bestemmingsplan digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl in te zien. De IMRO-code van het plan is ‘NL.IMRO.0119.KoldervnNijeveense-BPA1’.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van artikel 1.3.1 lid 2 van het Besluit ruimtelijke ordening en de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.