Vooraankondiging en inspraakprocedure bestemmingsplan ‘Meppel - Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’

In overeenstemming met artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening geven burgemeester en wethouders van Meppel kennis dat zij een nieuw bestemmingsplan voorbereiden voor Kruisstraat 6 en omgeving (globaal de voormalige Urzo-locatie) in Meppel. Het voorontwerp bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd conform de gemeentelijke inspraakverordening.

Het plangebied

Het plan ligt n het centrumgebied van Meppel, tussen de Kruisstraat, de Touwstraat, het Slotplantsoen en de Noteboomstraat.

Het plan

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’ wordt de transformatie van het gebied naar een combinatie van wonen en commerciële functies mogelijk gemaakt.

Inzien

Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’ (verbeelding, regels en toelichting) ligt met ingang van 10 december 2020 gedurende zes weken (tot en met  20 januari 2021) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het voorontwerp van het bestemmingsplanplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het voorontwerp heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.kruisstraat6eo-BPA1’.

Inspraak

Gedurende de periode van terinzagelegging kunt u op grond van de gemeentelijke inspraakverordening een inspraakreactie indienen bij Burgemeester & Wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Tevens bestaat de mogelijkheid een mondelinge zienswijze in te dienen. Hiervoor kunt u contact opnemen met het loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.