Vaststelling wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’

Op grond van artikel 3.9a Wro maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
- Het vastgestelde wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’.

Plan en plangebied

Het plangebied betreft het perceel Bramenweg 2 te Nijeveen. Met het wijzigingsplan wordt het bouwvlak gewijzigd om realisatie van een werktuigenberging mogelijk te maken.

Inzage

Het vastgestelde wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’ ligt met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met 26 augustus 2020) voor een ieder ter inzage. Als u stukken wilt inzien dan kan dat digitaal via onze viewer. Het wijzigingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Bramenweg2-WPC1’.

Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0522.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:
-    die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij het college van burgemeester en wethouders;
-    die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.
Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van het college van burgemeester en wethouders tot vaststelling van het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.