Vaststelling partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2022 de partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’ ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

De herziening heeft betrekking op een drietal bouwvlakken binnen het nu geldende bestemmingsplan ‘Meppel – Oevers E 2015’ welke op het moment van schrijven niet of nauwelijks bebouwd zijn. Met de voorgenomen wijziging vervalt de verplichting tot het bouwen van een bedrijfswoning voor deze bouwvlakken op het bedrijventerrein Oevers E. De mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning blijft bestaan conform nu al geldende regels. Binnen deze bouwvlakken bevinden zich op het moment van publicatie van deze tekst zich geen bedrijfswoningen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 25 januari 2023 gedurende zes weken (tot en met 7 maart 2023) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.OeversE2020-BPC1.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van de partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
 
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  1. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  2. als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.