Vaststelling paraplubestemmingsplan ‘woningsplitsing en woningomzetting’ en vaststelling partiële herziening ‘beheersverordening Meppel - Bedrijventerreinen woningsplitsing’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 22 december 2022 het paraplubestemmingsplan ‘woningsplitsing en woningomzetting’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.Wonen2022-BPC1 ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Tevens heeft de gemeenteraad op 22 december 2022 De partiële herziening ‘beheersverordening Meppel - Bedrijventerreinen woningsplitsing’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.bedrijventerreinen-BVC1 vastgesteld op basis van artikel 3.38 Wet ruimtelijke ordening.

De plannen hebben betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Meppel. Met de plannen worden regels aan de onderliggende bestemmingsplannen en beheersverordening toegevoegd om woningsplitsing, -omzetting en/of kamerbewoning te reguleren.

Inzage

Het vastgestelde paraplubestemmingsplan en de vastgestelde partiële herziening van de beheersverordening liggen met ingang van 25 januari 2023 gedurende zes weken (tot en met 7 maart 2023) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer (woningsplitsing). of ga naar de beheersverordening.  Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

U kunt de stukken ook inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.OeversE2020-BPC1. De partiële herziening beheersverordening kan ook via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. De partiële herziening beheersverordening heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.bedrijventerreinen-BVC1.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het paraplubestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting.
Tegen het besluit tot vaststelling van partiële herziening beheersverordening is geen beroep mogelijk.

Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
 
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  1. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden;
  2. of als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.