Vaststelling bestemmingsplan ”Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme”

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 17 juni 2021 het bestemmingsplan Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’ ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.Met het nieuwe bestemmingsplan Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme wordt de bouw van 16 woningen mogelijk gemaakt. Het gaat om 10 rijwoningen, 4 twee-onder-één-kap woningen en 2 vrijstaande woningen.

Het plangebied

Het plan ligt ten oosten van de bestaande woningen aan de Raadhuislaan en Het Weeme in Nijeveen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 30 juni 2021 gedurende zes weken (tot en met 10 augustus 2021 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen onze viewer Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.
Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.raadhuislaanweeme-BPC1

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Nijeveen – Raadhuislaan en Het Weeme’. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.