Vaststelling bestemmingsplan ’Nijeveen – De Ryge’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Nijeveen – De Ryge ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft een tweetal kavels aan de weg De Ryge aan een plein. Met het nieuwe bestemmingsplan  ‘Nijeveen – De Ryge’ worden de kavels vergroot tot aan de weg De Ryge. Een klein deel van het plein verdwijnt hierdoor. Dit is nodig aangezien de kavels in de huidige kavelopzet te klein zijn om hierop een twee-onder-één-kap kwijt te kunnen.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 18 november 2020 gedurende zes weken (tot en met dinsdag 29 december 2020) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.DeRyge-BPC1

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  Nijeveen – De Ryge bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in saat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.