Vaststelling bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 29 april 2021 het bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’ ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft de aan elkaar grenzende percelen aan het Zuideinde 31 en de Catharinastraat 28 te Meppel. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’ worden de percelen herbestemd tot Wonen (Catharinastraat 28)  en Maatschappelijk (Zuideinde 28). De huidige bedrijfsbestemming en algemene centrumbestemming vervallen.                                                                        

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 27 mei 2021 gedurende zes weken (tot en met 7 juli 2021) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Zuid31Cath28-BPC1.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  ‘Meppel – Zuideinde 31 en Catharinastraat 28’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.