Vaststelling bestemmingsplan ”Meppel - Zuideinde 28”

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 16 december 2021 het bestemmingsplan Meppel - Zuideinde 28 gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. De gewijzigde vaststelling houdt in dat het gebied waar een grotere bouwhoogte is toegestaan is beperkt ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’ wordt de ontwikkeling van 32 zorgappartementen op deze locatie mogelijk.

Het plangebied

Het plangebied betreft het perceel Zuideinde 28 te Meppel.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 29 december 2021 gedurende zes weken (tot en met 8 februari 2021 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden.
Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119. BPZuideinde282019-BPC1.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  • als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  • als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.