Vaststelling bestemmingsplan Meppel Mulo locatie, beeldkwaliteitsplan en besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 2 juni 2022 het bestemmingsplan Meppel – Mulo locatie ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Ook heeft de gemeenteraad hierbij het beeldkwaliteitsplan “Transformatie MULO-locatie Meppel” vastgesteld.

Plan

Met het nieuwe bestemmingsplan Meppel – Mulo locatie wordt de bouw van 75 sociale huurappartementen mogelijk gemaakt, met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en groen.
Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is er naast het bestemmingsplan ook een beeldkwaliteitsplan vastgesteld. Deze biedt een toetsingskader voor de uiteindelijke vergunningaanvragen op het gebied van welstand en is een aanvulling op de welstandsnota. Tevens maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat zij op 12 april 2022 ten behoeve van dit plan hogere waarden hebben vastgesteld op grond van de Wet geluidhinder.

Plangebied

Het plangebied ligt op de hoek van de Burgemeester Knopperslaan, Het Vledder en de Meester W. Doornbosstraat in Meppel.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het besluit hogere waarde Wet geluidhinder liggen met ingang van 22 juni 2022 gedurende zes weken (tot en met 2 augustus 2022) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.mulolocatie-BPC1. Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder en het beeldkwaliteitsplan zijn hierbij als bijlage opgenomen.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo locatie’ en het besluit om voor deze ontwikkeling een hogere waarde vast te stellen. Tegen het besluit tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan is geen bezwaar of beroep mogelijk.
Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.
Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  1. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  2. als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.