Vaststelling bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op donderdag 28 januari 2021 het bestemmingsplan Meppel – Industrieweg 2 e.o gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Plangebied

Het plangebied betreft een groot braakliggend terrein gelegen tussen de Industrieweg en de Reest te Meppel. In het uiterste westen van het terrein bevindt zich een autogarage. Ten oosten van het braakliggende terrein bevindt zich een betonwarenfabriek. Voor dit hele gebied is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het gebied staat in Meppel bekend als het Zwikkerterrein.
Met het nieuwe bestemmingsplan wordt de maximale milieucategorie voor bedrijven verlaagd van 4 naar 2. Dit om een zachte overgang van woongebied naar bedrijventerrein te creëren. Tevens wordt een molenbiotoop toegepast.
Door middel van twee wijzigingsbevoegdheden wordt de optie geboden om in de toekomst, wanneer een concreet initiatief zich aanbiedt, het terrein te wijzigen naar de bestemming Recreatie(wonen). Voor deze eventuele wijziging moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden welke worden vermeld in de wijzigingsbevoegdheden.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van woensdag 10 februari 2021 gedurende zes weken (tot en met dinsdag 23 maart 2021) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur. Bel voor een afspraak met 14 0522. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Industrieweg2eo-BPC1.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  Meppel – Industrieweg 2 e.o. bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.