Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 28 januari 2021 het bestemmingsplan 'Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76' ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Centrumschil, herziening Zuideinde 76’ wordt de herontwikkeling van de percelen Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te Meppel mogelijk gemaakt. Op deze percelen zal de bestemming ‘Maatschappelijk’ worden gewijzigd naar ‘Wonen’ en de daarbij behorende functies. Ook worden er een aantal bouwvlakken toegevoegd voor de nieuwbouw van een aantal woningen

Het plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de perceelgrenzen van Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te Meppel.                                                                          

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van 4 februari 2021gedurende zes weken (tot en met 17 maart 2021) voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie‘NL.IMRO.0119.Zuideinde76-BPA1’

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  'Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76' bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.