Vaststelling bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 & Nijeveense Bovenboer 28

Burgemeester & wethouders maken bekend dat de raad 29 oktober 2020 het bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Plan & plangebied

Het plangebied betreft de percelen Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 te Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 worden twee samenhangende ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Aan de Nijeveense Bovenboer 28 wordt de aanduiding intensieve veehouderij weggenomen, de voormalige agrarische bebouwing gesloopt en 2 nieuw te bouwen compensatiewoningen en 3 burgerwoningen in het pand van de voormalige bedrijfswoning mogelijk gemaakt. Het perceel krijgt de bestemming wonen.

Aan de Kolderveen 102 wordt de aanduiding intensieve veehouderij aan de agrarische bestemming toegevoegd ten behoeve van verandering van het agrarisch bedrijf naar een intensieve veehouderij. Het vastgestelde bestemmingsplan is ten opzichte van het ontwerp niet gewijzigd.

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 12 november tot en met woensdag 23 december 2020 voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak 14 0522.

Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.KoldervnNijeveense-BPC1..

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan Meppel - Buitengebied, herziening Kolderveen 102 en Nijeveense Bovenboer 28 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad; 
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de raad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.