Vaststelling bestemmingsplan ‘’Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 1 oktober 2020 het bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102 ongewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Het plangebied betreft een kavel aan de Dorpsstraat nabij Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan  ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’ wordt de bestemming van de kavel veranderd van Wonen naar Agrarisch. In het verleden stond op deze kavel een woning onder een hoogspanningslijn. Vanuit landelijke regelgeving (Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding) is opgedragen deze woningen te slopen. De woning is ondertussen gesloopt, de bestemming wordt daarom aangepast naar die van agrarische grond.                   

Inzage

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt met ingang van dinsdag 3 november 2020 gedurende zes weken (tot en met maandag 14 december 2020) voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak 14 0522.

Het vastgestelde bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Dorpsstraat102-BPC1.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan  Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102 bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.