Vaststelling Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’, hogere grenswaarde en beleidsregel

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat de gemeenteraad op 26 januari 2023 het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’ met planidentificatie NL.IMRO.0119.ChwHoogeveenseweg-BPC1gewijzigd heeft vastgesteld op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening. Globaal wordt het plangebied begrensd door de Hoogeveenseweg aan de noordzijde, de Reggersweg aan de westzijde en de bestaande weilanden van het Reestdal aan de zuid- en oostzijde.

Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’ worden de planologische kaders voor herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein neergelegd ten behoeve van onder andere gezondheidszorg gerelateerde bedrijvigheid, voorzieningen voor de gezondheidszorg, zorgwoningen, zorginstellingen en zorghotel. Het ziekenhuis is verplaatst naar de nieuwe locatie aan de westkant van de Reggersweg. Daarmee komt het bestaande ziekenhuis leeg te staan. Door sloop van deze verouderde gebouwen ontstaat ruimte voor herontwikkeling. Binnen het plangebied vallen een aantal bestaande relatief nieuwe gebouwen (zorgwoningen) die behouden blijven.

Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een aantal ambtshalve aanpassingen gedaan. De belangrijkste wijziging van het Chw bestemmingsplan komt niet voort uit de ingediende zienswijzen, maar uit de overeenkomst die is gesloten tussen initiatiefnemer en gemeente Meppel.

De reactienota zienswijzen maakt onderdeel uit van het vastgestelde plan als bijlage bij de toelichting.

Besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai

Het college van B&W heeft een besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai genomen. Ten behoeve van de herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein is het noodzakelijk een hogere grenswaarde vast te stellen voor wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Omdat in dit geval sprake is van nieuwbouw als vervanging van bestaande bebouwing is het mogelijk een hogere grenswaarde vast te stellen. Dit maakt herontwikkeling van het bestaande ziekenhuisterrein mogelijk.

Beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’

Het college van B&W heeft de beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’ vastgesteld. Het Chw bestemmingsplan is een ‘bestemmingsplan met verbrede reikwijdte’ op basis van artikel 7c van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet. Dat betekent dat in het bestemmingsplan met open normen wordt gewerkt. De open normen in het bestemmingsplan verwijzen naar de beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’. De beleidsregel werkt middels de open normen in het Chw bestemmingsplan als toetsingskader voor vergunningaanvragen. De regels en richtlijnen in de beleidsregel zijn bedoeld om aan de ene kant de basiskwaliteit te borgen en aan de andere kant te inspireren en motiveren. Thema’s als landschappelijke inpassing, natuurinclusief bouwen, klimaatadaptatie, verkeersontsluiting en een gezonde leefomgeving komen aan bod in de beleidsregel.

Stukken inzien

Het vastgestelde Chw bestemmingsplan, ligt voor een ieder ter inzage van 14 februari 2023 t/m 28 maart 2023. Als u de stukken wilt inzien, kunt u ze digitaal raadplegen via onze digitale viewer op meppel.tercera-go.nl. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.ChwHoogeveenseweg-BPC1. Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef hierbij duidelijk aan om welke documenten of procedure het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Het besluit hogere grenswaarde en de vastgestelde beleidsregel zijn tevens digitaal raadpleegbaar via www.meppel.nl/bestemmingsplannen.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan een direct belanghebbende schriftelijk beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan ‘Meppel – Hoogeveenseweg 38 e.o.’. Tevens kan er beroep worden ingediend tegen het besluit hogere grenswaarde wegverkeerslawaai. Tegen de beleidsregel ‘Ruimtelijk afwegingskader Hoogeveenseweg 38 e.o.’ die door het college van B&W is vastgesteld is geen beroep mogelijk. Als u beroep wilt instellen, stuurt u een gemotiveerd beroepschrift naar de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Als u vooraf een zienswijze hebt ingediend, mag u ook nieuwe beroepsgronden inbrengen in uw beroepschrift.

Als u geen direct belanghebbende bent, kunt alleen beroep aantekenen als u op het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze hebt ingediend. Dit laatste geldt niet in twee gevallen:

  1. als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest zich tijdig tot de raad respectievelijk het college te wenden; of
  2. als u beroep wilt instellen tegen wijzigingen die de raad pas bij de vaststelling van het bestemmingsplan in het ontwerp heeft aangebracht.

Stelt u beroep in of hebt u dit al gedaan? Dan kunt u de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken een voorlopige voorziening te treffen.