Vastgesteld bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’

Burgemeester en wethouders van Meppel maken op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad op 25 april 2024 het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’ ongewijzigd heeft vastgesteld. Het bestemmingsplan is vastgesteld conform het hierop betrekking hebbende raadsbesluit en de daarbij behorende stukken.

Plangebied

Het plangebied is gelegen in het buitengebied, in het noordoosten van Meppel. Het plangebied is gelegen aan de Oude vaart en de Zegelhorstweg.

Bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’

Het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Zegelhorstweg 4’ voorziet in de sloop van voormalige agrarische bedrijfsbebouwing en de realisatie van één nieuwe woning conform de Ruimte-voor-ruimte-regeling van de provincie Drenthe. De huidige agrarische bedrijfswoning wordt gewijzigd naar een reguliere woning met een bedrijf-aan-huis. Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingediend.

Waar kunt u het bestemmingsplan inzien?

Het vastgestelde bestemmingsplan en het vaststellingsbesluit liggen ter inzage vanaf woensdag 8 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Zegelhorstweg4-BPC1

Beroep bestemmingsplan

Belanghebbenden kunnen gedurende de periode van woensdag 8 mei 2024 tot en met dinsdag 18 juni 2024 beroep instellen bij: Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 2009, 2500 EA, Den Haag.

Dit geldt voor:

  • Belanghebbenden, die tijdig een zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren hebben gebracht;
  • Belanghebbenden, die kunnen aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar te maken.

Belanghebbenden kunnen bij de Voorzitter van die Afdeling tevens een verzoek om voorlopige voorziening doen. Een verzoek om voorlopige voorziening is alleen ontvankelijk als daarbij een spoedeisend belang kan worden aangetoond.

Inwerkingtreding van het bestemmingsplan

Het bestemmingsplan treedt in principe in werking op 19 juni 2024. Dit is de eerste dag na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Een beroepschrift heeft geen schorsende werking. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, treed het vaststellingsbesluit niet in werking voordat er over het verzoek is beslist. Als u een verzoek om voorlopige voorziening indient, moet u daar ook griffierecht voor betalen.