Plannen Noordpoort ter inzage

Op grond van artikel 3.8 Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
• het ontwerp Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’
• het ontwerp bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’.
• de ontwerp beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’
• het ontwerpbesluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’
• het Mer-beoordelingsbesluit Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’

Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’

Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan bestaat uit de deelgebieden bedrijventerrein Oude Vaart, bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg, de Watertorenbuurt, Schoolstraat, een deel van bedrijventerrein Oevers, de Provinciale weg N375 rond de watertoren, Mallegat en Agrifirm.
Het ontwerpbestemmingsplan met plannaam ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ en met planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPB2’ voorziet in een planologische regeling voor de transformatie van de bedrijventerreinen Oude Vaart en Steenwijkerstraatweg naar een gebied met een mix van bijzonder wonen, werken, recreëren en groen en voor de overige gebieden een meer conserverende regeling.

Welstand

Voor de ontwikkelingsgebieden (deelgebieden Bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg, Oude Vaart en een deel van Schoolstraat) in het plangebied van het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ voorziet het bestemmingsplan in een regeling voor welstand (opgenomen in de Beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’). Voor deze gebieden zal bij de vaststelling van het bestemmingsplan de huidige welstandsnota komen te vervallen.

Crisis- en Herstelwet

Het plangebied is door de Minister van I&M in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) aangewezen als ontwikkelingsgebied en gebied waarvoor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mag worden opgesteld. Dit is in feite een gewoon bestemmingsplan waarbij echter op onderdelen afgeweken mag worden van de bestaande wetgeving en waarbij wordt geëxperimenteerd met toekomstige wetgeving in het kader van de Omgevingswet. Bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet zijn eveneens van toepassing.

Beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’

In het Chw bestemmingsplan ‘Meppel Transformatiebied Noordpoort’ wordt voor nieuwe ontwikkelingen verwezen naar de Beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’ als toetsingskader. Deze beleidsregel, die geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan, bevat een beoordelingskader voor bijzonder wonen, een kwalitatief afwegingskader en een ruimtelijk raamwerk. Tegen het vaststellen van een beleidsregel staat bezwaar noch beroep open. Het is wel mogelijk om te reageren op de ontwerpbeleidsregel. De gemeenteraad kan ingekomen reacties meewegen bij haar uiteindelijke besluitvorming.

Bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’

Als gevolg van de transformatie  van de bedrijventerreinen Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart in het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ is het nodig dat de geluidszone wordt aangepast. Tegelijker tijd wordt er voor de bestaande scheepswerf aan de Steenwijkerstraatweg een nieuwe geluidszone ingesteld. In dit bestemmingsplan wordt de verkleining van de geluidszone en de toekenning van de nieuwe geluidzone voor de scheepswerf planologisch geregeld.

Het ontwerpbesluit  ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’

Voor een aantal woningen gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ maar die wel zijn gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’ blijkt het nodig te zijn om hogere waarden voor de geluidbelasting vast te stellen. Met dit ontwerpbesluit wordt hierin voorzien.

Het Mer-beoordelingsbesluit Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’

Burgemeester en wethouders maken op grond van het bepaalde in de Wet milieubeheer, artikel 7.16 tot en met artikel 7.20 en het Besluit milieueffectrapportage eveneens bekend, dat zij op 10 september 2019 hebben besloten dat er geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld voor het Chw bestemmingsplan Meppel Transformatiegebied Noordpoort. Uit het uitgevoerde onderzoek blijkt dat het Chw-bestemmingsplan Meppel, Transformatiegebied Noordpoort geen belangrijke negatieve milieugevolgen optreden die het doorlopen van een volledige mer-procedure noodzakelijk maken.

Waar kunt u de stukken inzien?

De ontwerp bestemmingsplannen ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ en ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’, alsook de ontwerpbeleidsregel  ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’, het ontwerpbesluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ alsmede het Mer-beoordelingsbesluit liggen met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken (tot en met 6 mei 2020) voor een ieder ter inzage.

De bestemmingsplannen (verbeelding, regels, toelichting en eventuele bijlagen) en de beleidsregel kunt u online raadplegen via onze viewer:

De stukken zijn ook toegevoegd aan deze pagina. Lukt dit niet de stukken digitaal te bekijken dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522. De stukken staan ook op ruimtelijkeplannen.nl. De ontwerp bestemmingsplannen hebben de IMRO-codes ‘NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPB2’ en ‘NL.IMRO.0119.GeluidzoneWerf2019-BPB2’.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op de ontwerp bestemmingsplannen bij de gemeenteraad kenbaar maken en op het ontwerpbesluit  ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ bij het college van burgemeester en wethouders. 

De zienswijzen op de ontwerp bestemmingsplannen mogen ook betrekking hebben op het mer-beoordelingsbesluit.

Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen ten aanzien van de bestemmingsplannen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel en ten aanzien van de hogere waarden aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel.

Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522. Het voorgaande geldt ook voor eventuele reacties op de ontwerp-beleidsregel. Deze moeten aan de gemeenteraad worden gericht.