Terinzagelegging Ontwerp Beeldkwaliteitsplan Centrumwonen 2, Nieuwveense Landen

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van woensdag 1 maart 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: Het Ontwerp Beeldkwaliteitsplan ‘Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen.

Plangebied

Globaal is het plangebied van Centrumwonen 2 gelegen tussen de Nijeveenseweg en de Nijeveense Grift. Het Beeldkwaliteitsplan 'Centrumwonen 2 - Nieuwveense Landen' heeft betrekking op een van de deelgebieden dat momenteel in ontwikkeling wordt genomen. In het Stedenbouwkundig Plan (2017) is dit deelgebied aangeduid als Centrumwonen 2.

Beeldkwaliteitsplan

Dit beeldkwaliteitsplan is tot stand gekomen in samenspraak met grondeigenaren en deskundigen. De na te streven beeldkwaliteit, verschijningsvorm en architectuur in relatie tot de omgeving zijn hierin vastgelegd. Het beeldkwaliteitplan biedt criteria waaraan de stadsbouwmeester de bouwplannen kan toetsen ten behoeve van de verlening van een omgevingsvergunning. Op die manier ontstaat een gebied waarbij de ruimtelijke kwaliteit geborgd is.

Waar kunt u de stukken inzien?

De ontwerpstukken liggen vanaf woensdag 1 maart 2023 tot en met dinsdag 11 april 2023 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze downloaden (PDF). Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 - 0522.

Hoe kunt u uw inspraakreactie kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van de inspraakverordening kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Meppel. Inspraak met betrekking tot het ontwerp beeldkwaliteitsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge inspraak kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.