Terinzagelegging Ontwerp Beeldkwaliteitplannen Nieuwveense Landen

Op grond van de gemeentelijke inspraakverordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van woensdag 18 november 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
• Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Nieuwveense Landen’
• Het Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Weideblick - Nieuwveense Landen’

Globaal wordt het plangebied van Nieuwveense Landen begrensd door de N375 aan de zuidkant, de Bremenbergplas aan de westkant, de Steenwijkerstraatweg (N371) aan de oostkant en de gronden ten zuiden van de Gedeputeerde Dekkerweg en de Matenweg aan de noordkant.

Ontwerp Beeldkwaliteitplan ‘Nieuwveense Landen’

Het Beeldkwaliteitplan 'Nieuwveense Landen' is een overkoepelend inspiratiedocument. Hierin wordt de gewenste beeldkwaliteit van de verschillende woon- en leefmilieus voor het totale plangebied van Nieuwveense Landen op hoofdlijnen geschetst. Het biedt een inspirerend kader aan de hand waarvan de verdere planuitwerking naar het niveau van een verkavelingsplan of inrichtingsplan kan plaatsvinden. In beginsel zal voor ieder deelgebied bij de verdere planontwikkeling nog een specifiek beeldkwaliteitplan worden vastgesteld.

Ontwerp Beeldkwaliteitsplan ‘Weideblick - Nieuwveense Landen’

Het Beeldkwaliteitplan 'Weideblick - Nieuwveense Landen' heeft betrekking op het eerstvolgende deelgebied dat in ontwikkeling wordt genomen aan de noordkant van de eerste woonbuurten van Nieuwveense Landen. In het Stedenbouwkundig Plan (2017) is dit deelgebied nog aangeduid als Broeklanden 2 en 5. Dit beeldkwaliteitplan is tot stand gekomen in samenspraak met grondeigenaren en deskundigen. De na te streven beeldkwaliteit, verschijningsvorm en architectuur in relatie tot de omgeving zijn hierin vastgelegd. Dit beeldkwaliteitplan wordt door het kwaliteitsteam Nieuwveense Landen als toetsingskader gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen in dit deelgebied.

Waar kunt u de stukken inzien?

De ontwerpstukken liggen vanaf woensdag 18 november 2020 tot en met dinsdag 29 december 2020 voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken donwloaden onderaan deze pagina. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak 14 0522.

Hoe kunt u uw inspraakreactie kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van de inspraakverordening kenbaar maken bij de gemeenteraad van de gemeente Meppel. Inspraak met betrekking tot het ontwerp beeldkwaliteitplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke inspraakreacties dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge inspraak kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.