Ter inzage het beeldkwaliteitsplan Randweg en ter inzage het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Randweg Westerstouwe

Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 2 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt:
• Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Randweg Westerstouwe”
• Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan Randweg

Bestemmingsplan “Meppel – Randweg Westerstouwe”

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Randweg aan de noordkant, de Frans Halsstraat aan de westkant, de Westerstouwe aan de zuidkant en de Werkhorst aan de oostkant. Met het nieuwe bestemmingsplan Meppel – Randweg Westerstouwe wordt de bouw van 34 sociale huurwoningen tussen de Westerstouwe en de Randweg mogelijk gemaakt.

Beeldkwaliteitsplan Randweg

In samenwerking met initiatiefnemer in het gebied en deskundigen is een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan wordt gebruikt als aanvulling op de gemeentelijke Welstandsnota en vormt daarmee het kader voor de welstandstoetsing.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 2 januari 2020 gedurende zes weken (tot en met 12 februari 2020) voor een ieder ter inzage in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel tijdens openingstijden. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan online worden ingezien via onze viewer of op ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.randwegwesterstouw-BPC1’.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Randweg Westerstouwe” bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
  • die bezwaren hebben tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt. Het Beeldkwaliteitsplan Randweg treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel uit gaan maken van de Welstandnota. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld. Het is ook niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken.