Gewijzigde plannen Dahliastraat ter inzage

Op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening (Wro) maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 2 januari 2020 gedurende zes weken ter inzage ligt:
- Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’.
- Het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat.
- Het besluit hogere grenswaarden geluid.

Gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan

Het plangebied ligt aan de Dahliastraat, tussen de Ezingerbuurt en onderwijspark Ezinge.

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’ worden 25 sociale huurwoningen mogelijk gemaakt inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en openbare voorzieningen. Het terrein ligt al enige tijd braak. Eigenaar Stichting Woonconcept heeft een plan ontwikkeld voor deze locatie.

Ten opzichte van het ontwerp is het bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld, waarbij een voorwaardelijke verplichting aan de planregels is toegevoegd ter beperking van trillingshinder van het spoor.

Besluit hogere grenswaarden geluid

Ten behoeve van de bouw van de woningen is het noodzakelijk om hogere grenswaarde vast te stellen voor het wegverkeerslawaai en het railverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Met het besluit hogere grenswaarden geluid wordt het mogelijk gemaakt de betreffende woningen te realiseren.

Beeldkwaliteitsplan

Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is er naast het bestemmingsplan ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze biedt een toetsingskader voor de uiteindelijke vergunningaanvragen op het gebied van welstand en is een aanvulling op de welstandsnota.

Inzage

Het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan, besluit hogere waarde en beeldkwaliteitsplan liggen met ingang van 26 maart 2020 gedurende zes weken (tot en met 6 mei 2020) voor een ieder ter inzage..

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via de online viewer worden ingezien. Het bestemmingsplan is ook in te zien via ruimtelijkeplannen.nl heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.dahliastraat-BPC1’.

De stukken zijn ook toegevoegd aan deze pagina. Lukt dit niet de stukken digitaal te bekijken dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Beroep en bezwaar

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan “Meppel – Dahliastraat” bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn;
  • die bezwaren hebben tegen de door de gemeenteraad in het bestemmingsplan aangebrachte wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Gedurende de termijn van ter visie legging kan ook schriftelijk bezwaar worden gemaakt tegen het besluit om hogere grenswaarden vast te stellen bij het college van burgemeester wet wethouders van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.

Het besluit van het college om hogere grenswaarden vast te stellen treedt in werking op de eerste dag na publicatie.

Het Beeldkwaliteitsplan Dahliastraat treedt in werking op de eerste dag na publicatie en zal onderdeel uit gaan maken van de Welstandnota. Op grond van artikel 8:3 lid 1 Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit geen beroep worden ingesteld. Het is ook niet mogelijk om tegen dit besluit bezwaar te maken.