Ter inzage (gewijzigd) vastgestelde plannen Noordpoort

Burgemeester en wethouders van Meppel maken bekend dat op basis van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening de gemeenteraad op 18 juni 2020 heeft vastgesteld:
• het Chw bestemmingsplan ‘Meppel – Transformatiegebied Noordpoort’ gewijzigd;
• het bestemmingsplan ‘Meppel – Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’ ongewijzigd;
• de beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’ gewijzigd.
Tevens maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat zij op 26 mei 2020 hogere waarden industrielawaai hebben vastgesteld ten behoeve van de geluidzone Scheepswerf.

Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’

Het plangebied van het Crisis- en herstelwet (Chw) bestemmingsplan bestaat uit de deelgebieden bedrijventerrein Oude Vaart, bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg, de Watertorenbuurt, Schoolstraat, een deel van bedrijventerrein Oevers, de Provinciale weg N375 rond de watertoren, Mallegat en Agrifirm.

Het Chw bestemmingsplan met plannaam ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ en met planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPC1’ voorziet in een planologische regeling voor de transformatie van de bedrijventerreinen Oude Vaart en Steenwijkerstraatweg naar een gebied met een mix van bijzonder wonen, werken, recreëren en groen en voor de overige gebieden een meer conserverende regeling. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld. De wijzigingen hebben betrekking op de wijze waarop initiatiefnemers belanghebbenden betrekken bij de initiatieven in het gebied. De regeling sluit nu beter aan op de toekomstige Omgevingswet. En op sommige plekken in de regels stond nog dat wonen ondergeschikt moet zijn aan de andere functies in Noordpoort, dat moet zijn nevengeschikt.

Welstand

Voor de ontwikkelingsgebieden (deelgebieden Bedrijventerrein Steenwijkerstraatweg, Oude Vaart en een deel van Schoolstraat) in het plangebied van het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ voorziet het Chw bestemmingsplan in een regeling voor welstand (opgenomen in de Beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’). Voor deze gebieden is met de vaststelling van het Chw bestemmingsplan de huidige welstandsnota komen te vervallen.

Crisis- en Herstelwet

Het plangebied is door de Minister van I&M in het kader van de Crisis- en herstelwet (Chw) aangewezen als ontwikkelingsgebied en gebied waarvoor een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte mag worden opgesteld (Chw bestemmingsplan). Dit is in feite een gewoon bestemmingsplan waarbij echter op onderdelen afgeweken mag worden van de bestaande wetgeving en waarbij wordt geëxperimenteerd met toekomstige wetgeving in het kader van de Omgevingswet. Bepalingen van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet zijn eveneens van toepassing. Toepassen van het experiment maakt de transformatie van Noordpoort mogelijk. Dat was niet gelukt met een regulier bestemmingsplan.

Bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’

Als gevolg van de transformatie van de bedrijventerreinen Steenwijkerstraatweg en Oude Vaart in het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ is het nodig dat de geluidszone voor industrieterrein Oevers wordt aangepast. Tegelijker tijd wordt er voor de bestaande scheepswerf aan de Steenwijkerstraatweg een aangepaste geluidszone vastgesteld. In dit bestemmingsplan wordt de verkleining van de geluidszone en de toekenning van de nieuwe geluidzone voor de scheepswerf planologisch geregeld. Het bestemmingsplan is ongewijzigd vastgesteld.

Beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’ 

In het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiebied Noordpoort’ wordt voor nieuwe ontwikkelingen verwezen naar de Beleidsregel ‘Kwalitatief beoordelingskader Transformatiegebied Noordpoort’ als toetsingskader. Deze beleidsregel, die geen onderdeel uitmaakt van het bestemmingsplan, bevat een beoordelingskader voor bijzonder wonen, een kwalitatief afwegingskader en een ruimtelijk raamwerk. Tegen het vaststellen van een beleidsregel staat geen beroep open.

Besluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ 

Voor een aantal woningen gelegen buiten het plangebied van het bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ maar die wel zijn gelegen in het plangebied van het bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’ blijkt het nodig te zijn om hogere waarden voor de geluidbelasting vast te stellen. Met dit besluit is hierin voorzien.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’, het bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’ en het besluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ liggen met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes weken (tot en met 26 augustus 2020) ter inzage.

Als u de stukken wilt inzien, kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer Noordpoort  en Scheepswerf

of www.ruimtelijkeplannen.nl. De bestemmingsplannen hebben de planidentificatiecodes ‘NL.IMRO.0119.TFGNoordpoort-BPC1’ en ‘NL.IMRO.0119.GeluidzoneWerf2019-BPC1’. Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0522.

Beroep

Gedurende de periode van ter visie legging kan schriftelijk beroep worden ingesteld tegen het besluit tot vaststelling van het Chw bestemmingsplan ‘Meppel - Transformatiegebied Noordpoort’ en het bestemmingsplan ‘Meppel - Paraplubestemmingsplan geluidzone Scheepswerf’ en het besluit ‘Meppel - Hogere waarden industrielawaai geluidzone scheepswerf’ bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag door belanghebbenden:

  • die tijdig, op grond van artikel 3.8 lid 1 onder d van de Wet ruimtelijke ordening, zienswijzen hebben ingediend bij de gemeenteraad;
  • die kunnen aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat geweest te zijn.

Tegen de gewijzigde onderdelen van het Chw bestemmingsplan kan elke belanghebbende beroep instellen. Voor de behandeling van een beroep zijn griffierechten verschuldigd. Gedurende de periode van ter visie legging kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Voor de behandeling van een dergelijk verzoek zijn ook griffierechten verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit van de gemeenteraad tot vaststelling van de bestemmingsplannen en van het college tot vaststelling van hogere waarden treedt in werking met ingang van de dag na die waarop de beroepstermijn afloopt.