Ontwerpbestemmingsplan Meppel – Zuideinde 28

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 22 oktober 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’.

Het plangebied betreft het perceel Zuideinde 28 te Meppel. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Zuideinde 28’ de ontwikkeling van 32 zorgappartementen op deze locatie mogelijk.

Gewijzigd ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 22 oktober 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 2 december 2020). Als u stukken wilt inzien kan dat digitaal via onze viewer.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.BPZuideinde282019-BPB1

Lukt online inzien niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0522.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.