Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’, ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 15 maart 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’.

Plan en gebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de Randweg aan de noordzijde, de Rachel Ruyschstraat in het westen, de grenzen van het transformatorstation van Enexis en de percelen van de woningen aan de Werkhorst aan de zuidzijde en de Werkhorst aan de oostzijde.

Met het nieuwe bestemmingsplan Meppel – Randweg LTS  wordt het mogelijk om het monumentale voormalige LTS gebouw te verbouwen tot appartementen en ruimte voor enkele kantoren. De niet-monumentale praktijklokalen zijn reeds gesloopt. Op deze plaats maakt het bestemmingsplan de bouw van een hofje met woningen mogelijk.
Als gevolg van dit plan zijn geen significante negatieve milieugevolgen te verwachten. Daarom is tevens besloten dat er geen milieueffectrapportage opgesteld hoeft te worden (m.e.r.-beoordelingsbesluit).

Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Randweg LTS’

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Dit geldt voor zowel de toelichting, de regels als de verbeelding. Er is een nieuw akoestisch onderzoek uitgevoerd en bij de toelichting gevoegd. Daarnaast is de plangrens in overeenstemming gebracht met de kadastrale situatie. Ook is het binnenterrein in het gedeelte met de woonbestemming als wonen bestemd voor meer flexibiliteit bij de uitvoering.  Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Ontwerpbesluit hogere waarde wegverkeerslawaai

Ten behoeve van de herontwikkeling van oude LTS locatie aan de Randweg is het noodzakelijk een hogere waarde vast te stellen voor wegverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. Omdat in dit geval sprake is van deels nieuwbouw als vervanging van bestaande bebouwing is het mogelijk een hogere grenswaarde vast te stellen. Dit maakt herontwikkeling van een deel van de bestaande oude LTS locatie aan de Randweg mogelijk.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 15 maart tot en met 25 april 2023 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze vieuwer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.RandwegLTS-BPB1.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.