Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel- Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 11 mei 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Oosterboer herziening Oosterboerweg 2a’.

Plangebied

Het plan ligt ten noordoosten van de bestaande woning aan de Oosterboerweg met het nummer 2 te Meppel. Het plan grenst in het westen aan de Oosterboerweg. In het zuiden aan de Hoogeveense Vaart. In het noorden aan de sloot langs de Lepelaar. In het oosten aan het terrein van de Dierenartsenpraktijk Zuidwest-Drenthe.

Het ontwerpbestemmingsplan is op enkele onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De bestemming ‘Wonen’ is verkleind en opgesplitst in drie delen. Eén van deze delen heeft het bouwvlak voor de woning. Dit betreft het middelste van de drie bestemmingsvlakken ‘Wonen’. Links en rechts van het bouwvlak liggen bestemmingen ‘Wonen’ met daarop de bouwaanduiding Bijgebouwen. Deze vlakken zijn kleiner geworden en bestemd voor bijgebouwen. Daarnaast is de 10% regeling uit het bestemmingsplan gehaald waardoor meer bijbouwen dan bestemd is, niet mogelijk is.

Inzage ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan en het ontwerp ligt ter inzage van 11 mei 2022 tot en met 21 juni 2022 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze vierwer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Oosterboerweg2a-BPB1.

Zienswijze kenbaar maken

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.