Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Noord III’ en ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Ontwikkelplan Noord III Meppel’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 4 januari 2023 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Noord III’ en het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan ‘Ontwikkelplan Noord III Meppel’.

Plangebied

Het plangebied betreft agrarische gronden ten noorden van het bestaande bedrijventerrein Noord II. Globaal wordt het gebied begrensd door het spoortracé Meppel-Steenwijk, de Rijkssnelweg A32, de Oude Vaart en de Drentsche Hoofdvaart.   
Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Er is gekozen voor één stedenbouwkundige opzet, er is ruimte gemaakt voor de inpassing van een hoogspanningsstation en op de verbeelding zijn bestemmingsplanvlakken gewijzigd. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.
Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Noord III’ wordt de realisatie van een nieuw bedrijventerrein mogelijk gemaakt. Voor lokale en regionale bedrijvigheid is er binnen Meppel behoefte aan moderne en goed gesitueerde bedrijventerreinen. Op dit moment is er op de bestaande bedrijventerreinen amper ruimte meer voor uitbreiding van gevestigde bedrijven of voor nieuwe bedrijven, terwijl er vanuit de markt wel (grote) vraag naar is.

Structuurvisie 2030

Het plangebied is in de Structuurvisie 2030 aangewezen als zoekgebied voor de uitbreiding van de Meppeler bedrijventerreinen.

Milieucategorie bedrijven

Voor de te vestigen bedrijven geldt dat bedrijven tot en met milieucategorie 3.2 zijn toegestaan. Dit zorgt ervoor dat het milieueffect op de omgeving beperkt blijft. Een uitzondering hierop is de mogelijke vestiging van een tankstation nabij de oprit van de A32. Dit tankstation heeft de mogelijkheid om alternatieve duurzame brandstoffen aan te bieden zoals waterstof en groen gas. Het aanbieden van reguliere brandstoffen blijft daarnaast een mogelijkheid.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan ‘Ontwikkelplan Noord III Meppel’

Naast het bestemmingsplan is een ontwikkelplan onderdeel van de plannen. Dit ontwikkelplan kent een stedenbouwkundige opzet die dient als leidraad voor het uiteindelijke ontwerp van het gebied. Tevens biedt het o.a. handvatten voor de inrichting van de openbare ruimte, klimaatadaptatie, energie en duurzaamheid. Hoofdstuk 5 van het ontwikkelplan geldt als beeldkwaliteitsplan voor het nieuw te ontwikkelen gebied. Hoofdstuk 5 kent criteria voor de beeldkwaliteit van de bebouwing. Tevens kent dit hoofdstuk eisen waaraan de individuele kavels moeten voldoen. De gewenste beeldkwaliteit zal voor het plangebied gaan gelden als vervanging van de nu geldende welstandsnota. Het zal door de welstandscommissie als toetsingskader worden gebruikt bij de beoordeling van bouwplannen in dit deelgebied.

Waar kunt u de stukken inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan - verbeelding, regels en toelichting - en het ontwerp beeldkwaliteitsplan liggen van 4 januari 2023 t/m 14 februari 2023 voor een ieder ter inzage. Als u het ontwerpbestemmingsplan wilt inzien kunt u deze digitaal raadplegen via onze viewer. Het ontwerp beeldkwaliteitsplan is digitaal te raadplegen via www.meppel.nl/welstand. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur. Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.NoordIII-BPB1.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.