Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Mulo locatie’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 110c van de Wet geluidhinder en afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 29 december 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
- het ontwerp van het bestemmingsplan “Meppel – MULO locatie”
- het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder
- het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan “Transformatie MULO-locatie Meppel”

Ontwerp bestemmingsplan

Het plangebied op de hoek van de Burgemeester Knopperslaan, Het Vledder en de Meester W. Doornbosstraat in Meppel. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Mulo locatie’ wordt de bouw van 75 sociale huurappartementen mogelijk gemaakt, met bijbehorende ontsluitingen, parkeergelegenheid en groen. Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder

Ten behoeve van de bouw van de woningen is het noodzakelijk om hogere waarde vast te stellen voor het wegverkeerslawaai en het railverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Met het besluit hogere waarden wordt het mogelijk gemaakt de betreffende woningen te realiseren.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is er naast het bestemmingsplan ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze biedt een toetsingskader voor de uiteindelijke vergunningaanvragen op het gebied van welstand en is een aanvulling op de welstandsnota.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage van 29 december 2021 tot en met 8 februari 2022 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis tijdens openingstijden.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.mulolocatie-BPB1. Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan is als bijlage bij dit ontwerpbestemmingsplan opgenomen.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken en op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bij het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel dan wel het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.