Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 25 september 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’.

Het plangebied betreft een groot braakliggend terrein gelegen tussen de Industrieweg en de Reest te Meppel. In het uiterste westen van het terrein bevindt zich een autogarage. Ten oosten van het braakliggende terrein bevindt zich een betonwarenfabriek. Voor dit hele gebied is een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan opgesteld. Het gebied staat in Meppel bekend als het Zwikkerterrein.

Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Industrieweg 2 e.o.’ is het raadsbesluit betreffende dit terrein van 19 december 2019 uitgewerkt. De maximale milieucategorie voor bedrijven wordt verlaagd van 4 naar 2. Dit om een zachte overgang van woongebied naar bedrijventerrein te creëren. Tevens wordt een molenbiotoop toegepast.

Door middel van twee wijzigingsbevoegdheden wordt de optie geboden om in de toekomst, wanneer een concreet initiatief zich aanbiedt, het terrein te wijzigen naar de bestemming Recreatie(wonen). Voor deze eventuele wijziging moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden welke worden vermeld in de wijzigingsbevoegdheden.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 25 september 2020 tot en met 5 november 2020 . Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Industrieweg2eo-BPB1.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.