Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’, ontwerpbesluit hogere waarden en ontwerp Beeldkwaliteitsplan Dahliastraat

Op grond van artikel 3.8 Wro, artikel 110c Wgh en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 21 november 2019 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt:
- Het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’.
- Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid.
- Het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat.

Ontwerpbestemmingsplan

Het plangebied ligt aan de Dahliastraat, tussen de Ezingerbuurt en onderwijspark Ezinge. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Dahliastraat’ worden 25 sociale huurwoningen mogelijk gemaakt inclusief bijbehorende parkeerplaatsen en openbare voorzieningen. Het terrein ligt al enige tijd braak. Eigenaar Stichting Woonconcept heeft een plan ontwikkeld voor deze locatie.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Ten behoeve van de bouw van de woningen is het noodzakelijk om hogere grenswaarde vast te stellen voor het wegverkeerslawaai en het railverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarden worden overschreden. Met het besluit hogere grenswaarden geluid wordt het mogelijk gemaakt de betreffende woningen te realiseren.

Ontwerp beeldkwaliteitsplan

Om de ruimtelijke kwaliteit te borgen is er naast het bestemmingsplan ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Deze biedt een toetsingskader voor de uiteindelijke vergunningaanvragen op het gebied van welstand en is een aanvulling op de welstandsnota.

Waar kunt u het stukken inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan “Meppel – Dahliastraat”, het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid en het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan Dahliastraat liggen ter inzage van 21 november 2019 tot en met 2 januari 2020 in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel openingstijden. Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan online via onze viewer worden ingezien of op ruimtelijkeplannen.nl. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie  NL.IMRO.0119.Dahliastraat-BPB1

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan bij de gemeenteraad kenbaar maken en op het ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid bij het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel dan wel college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.