Ontwerpbestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76 en zakelijke beschrijving anterieure overeenkomst

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester & wethouders bekend dat t/m 5 november voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Zuideinde 76.

Daarnaast maakt het college bekend dat de gemeente Meppel 20 september 2020 met Schavast BV - hierna: de exploitant - een anterieure overeenkomst aangegaan, zoals bedoeld in artikel 6.24, lid 1 Wet ruimtelijke ordening, ten behoeve van de herontwikkeling en realisatie van woningbouw aan Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te Meppel

Plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de adressen Zuideinde 76 en Prinses Marijkestraat 2 te Meppel. De overeenkomst heeft betrekking op het gebied kadastraal bekend Meppel, sectie K, percelen 111 en 525. Het totale plangebied is in totaal circa 8.940 m² groot

Gewijzigd ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de reactienota inspraak en vooroverleg welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Bouwplan

De transformatie van de voormalige HBS aan Zuideinde 76 in veertien appartementen, de transformatie van de gymzaal van de voormalige HBS en één vleugel van de voormalige Zuiderschool - Prinses Marijkestraat 2 - in respectievelijk drie en vier stadswoningen, en realisatie van achttien rijwoningen en één vrijstaande woning op het omliggende terrein. Allen bedoeld voor de koopsector.

Hoofdlijnen overeenkomst

  • De exploitant ontwikkelt voor eigen rekening en risico het bouwplan overeenkomstig het bestemmingsplan en de voorwaarden van de anterieure overeenkomst;
  • De exploitant betaalt en draagt zorg voor de eventueel noodzakelijke herinrichting van het openbaar gebied rondom het plangebied én de inrichting van het toekomstig openbaar gebied binnen het plangebied. Het openbaar gebied binnen het plangebied zal na de aanleg bij de woningeigenaren gezamenlijk in eigendom komen;
  • De exploitant compenseert de gemeente voor eventueel uit het bouwplan voortkomende (plan)schade;
  • De gemeente Meppel spant zich in om het bestemmingsplan in werking te laten treden.

Tegen de afgesloten anterieure overeenkomst tussen partijen, alsmede deze zakelijke beschrijving over de inhoud daarvan, kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

Inzien ontwerpbestemmingsplan

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt t/m 5 november voor een ieder ter inzage. U kunt de stukken raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.

Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak 14 0522.

Het ontwerpbestemmingsplan - verbeelding, regels, toelichting en bijlagen - kan tevens via ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Zuideinde76-BPB1

Zienswijzen

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht een zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan Gemeenteraad, Postbus 501 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met loket Bouwen & Wonen via telefoon 14 0522.