Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 24 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’.

Plan en plangebied

Het plangebied ligt aan de prins Hendrikkade aan de noordzijde van de Schuttevaerhaven. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade’ wordt de ontwikkeling van 12 woningen op deze locatie mogelijk.

Gewijzigd ontwerp bestemmingsplan

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 30 december 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 10 februari 2021). Als u de stukken wilt inzien dan kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten het gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het Stadhuis van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 en 13.30 uur.

Het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens digitaal via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.PrinsHendrikkade-BPB1’.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.