Ontwerpbestemmingsplan Meppel Buitengebied herziening Dorpsstraat 102

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 05-06-2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’.

Het plangebied betreft een kavel aan de Dorpsstraat nabij Nijeveen. Met het nieuwe bestemmingsplan  ‘Meppel – Buitengebied, herziening Dorpsstraat 102’ wordt de bestemming van de kavel veranderd van Wonen naar Agrarisch. In het verleden stond op deze kavel een woning onder een hoogspanningslijn. Vanuit landelijke regelgeving (Uitkoopregeling woningen onder een hoogspanningsverbinding) is opgedragen deze woningen te slopen. De woning is ondertussen gesloopt, de bestemming wordt daarom aangepast naar die van agrarische grond.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt van 05-06-2020 tot en met 16-07-2020 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer.

Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Dorpsstraat102-BPB1.

Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken of heeft u nog vragen neem dan contact op via postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.