Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening De Wetering 3’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van het bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening De Wetering 3’.

Plan en plangebied

Het plangebied betreft het perceel De Wetering 3 te Meppel. Met het nieuwe bestemmingsplan ‘Meppel – Buitengebied, herziening De Wetering 3’ wordt de begrenzing van het bestemmingsvlak en bouwvlak aangepast om de realisatie van een nieuw mestbassin mogelijk te maken. Ten opzichte van het voorontwerp is in dit ontwerpbestemmingsplan de toelichting uitgebreid voor wat betreft het waterschapsbeleid. De regels en verbeelding zijn ongewijzigd.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 16 juli 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage (tot en met 26 augustus 2020). Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.DeWetering3-BPB1”.

Lukt dit niet of heeft u nog vragen, dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl. Geef duidelijk aan om welke documenten of procedure uw vraag gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden, dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met telefoonnummer 14 0522.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.