Ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o.’ en beeldkwaliteitsplan

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 15 maart 2023 gedurende zes weken het ontwerpbestemmingsplan ‘Meppel – Binnenstad, herziening Kruisstraat 6 e.o’ voor een ieder ter inzage ligt. Naast het bestemmingsplan is ook een beeldkwaliteitsplan voor deze locatie opgesteld. Het beeldkwaliteitsplan ligt eveneens vanaf 15 maart 2023 gedurende zes weken ter inzage.

Plan en gebied

Het plangebied bevindt zich op de voormalige Urzo locatie in het centrum van Meppel. Het plangebied wordt omsloten door de Kruisstraat, de Noteboomstraat en het slotplantsoen. Ten westen van het plangebied ligt de parkeergarage Keyserstroom. Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. De belangrijkste wijzigingen worden hier kort toegelicht. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke als bijlage is opgenomen in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan.
In het plan zijn de begrenzing van de bestemmingen Centrum en Wonen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerp, omdat het bouwplan ten aanzien van de appartementen en de bakkerij is gewijzigd. De bestaande bakkerij is ingepast en het aantal appartementen is gewijzigd van 44 naar 45 wooneenheden (36 appartementen en 9 stadswoningen). Ook is de maximale bouwhoogte op de hoek Kruisstraat-Slotplantsoen verlaagd naar 10 meter. Verder is het voorlopig ontwerp van het gebouw en de inrichting van het plangebied verder uitgewerkt.

Waar kunt u het ontwerpbestemmingsplan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen van 15 maart 2023 tot en met 25 april 2023 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
Het ontwerpbestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.kruisstraat6eo-BPB1

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken.

Zienswijzen met betrekking tot het ontwerpbestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer 14 0522.