Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Meppel – Violenstraat 1

Op grond van artikel 110 Wgh en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 3 november 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Violenstraat 1.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Dit ontwerpbesluit wordt genomen ten behoeve van het (ontwerp)bestemmingsplan Meppel – Violenstraat 1 dat de bouw van één woning planologisch mogelijk maakt. Ten behoeve van de bouw van de woning is het noodzakelijk om een hogere waarde vast te stellen vanwege railverkeerslawaai. De voorkeursgrenswaarde wordt overschreden, maar de geluidsbelasting is lager dan de ontheffingswaarde.

Waar kunt u het stukken inzien?

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt ter inzage van 3 november 2021 tot en met 14 december 2021 in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kunnen belanghebbenden een zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.