Ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder t.b.v. bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade

Op grond van artikel 110c Wgh en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 14 april 2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: - Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder Prins Hendrikkade.

Ontwerpbesluit hogere grenswaarden geluid

Dit ontwerpbesluit wordt genomen ten behoeve van het (ontwerp)bestemmingsplan Meppel - Centrumschil, herziening Prins Hendrikkade dat de bouw van 12 woningen planologisch mogelijk maakt. Ten behoeve van de bouw van de woningen is het noodzakelijk om hogere waarde vast te stellen vanwege industrielawaai van het gezoneerde industrieterrein Oevers. De voorkeursgrenswaarden worden overschreden.

Waar kunt u het stukken inzien?

Het ontwerpbesluit hogere waarden Wet geluidhinder ligt ter inzage van 14 april 2021 tot en met 25 mei 2021 in het Stadhuis, Grote Oever 26 te Meppel. U kunt het besluit ook digitaal inzien (download PDF).

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op het ontwerpbesluit kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.