Ontwerp wijzigingsplan Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2

Op grond van artikel 3.9a Wro en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb), maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 23 april 2020 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt: het ontwerp van het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’.

Het plangebied

Het plangebied ligt aan de Bramenweg 2 te Nijeveen.

Het plan

Met het wijzigingsplan wordt het bouwvlak gewijzigd om realisatie van een werktuigenberging mogelijk te maken.

Inzage

Het ontwerp van het wijzigingsplan 'Bestemmingsplan Meppel – Buitengebied, wijziging Bramenweg 2’ ligt met ingang van 23 april 2020 gedurende zes weken (tot en met 3 juni 2020) voor een ieder ter inzage.

Het bestemmingsplan kan via onze online viewer worden ingezien. Het is tevens te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het wijzigingsplan heeft de planidentificatie ‘NL.IMRO.0119.Bramenweg2-WPB1’.

Lukt het niet de stukken digitaal te bekijken dan kunt u op afspraak stukken inzien. Bel voor een afspraak met 14 0522.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze op het ontwerp van het wijzigingsplan bij het college van burgemeester en wethouders kenbaar maken. Zienswijzen kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.