Ontwerp-structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ en Milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV

Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening, artikel 2.1.1 Besluit ruimtelijke ordening en afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 5 juli 2023 gedurende zes weken de ontwerp-structuurvisie ‘Omgevingsprogramma Noord IV’ voor een ieder ter inzage ligt.

Naast de structuurvisie is ook het milieueffectrapport Omgevingsprogramma Noord IV (planMER) voor deze locatie opgesteld. Het planMER ligt eveneens vanaf 5 juli 2023 gedurende zes weken ter inzage. De Nota van beantwoording zienswijzen en reacties Notitie reikwijdte en detailniveau is als bijlage van het planMER opgenomen.

De structuurvisie

De structuurvisie beschrijft de visie op de toekomst van Noord IV, de stappen naar uitvoering en bevat de kaders voor de ontwikkeling met beoogde functies, locaties en duidelijke uitgangspunten voor de uitvoering. Hierin zijn ook ambities van waterschap, provincie en belangen en wensen uit het gebied meegenomen.
Voor concrete ontwikkelingen in Noord IV kunnen na vaststelling van de structuurvisie en nader onderzoek wijzigingen van het Omgevingsplan worden vastgesteld en/of omgevingsvergunningen worden verleend.

Het plangebied

Globaal wordt het plangebied begrensd door de A32 in het zuidwesten, de Drentse Hoofdvaart in het noorden, de gemeente Westerveld in het oosten en gemeente De Wolden in het zuiden.

Waar kunt u de stukken inzien?

De ontwerp-structuurvisie en het planMER liggen van 5 juli 2023 tot en met 15 augustus 2023 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze vieuwer of downloaden onderaan deze pagina.Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat.
Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
De ontwerp-structuurvisie kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het plan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.NoordIV-SVB1.

Hoe kunt u uw zienswijze kenbaar maken?

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze tot de ontwerp-structuurvisie bij de gemeenteraad kenbaar maken.
Zienswijzen met betrekking tot de ontwerp-structuurvisie kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken via het Klant Contact Centrum via het telefoonnummer 14 0522.