Ontwerp partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van woensdag 13 juli 2022 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage ligt het ontwerp van de partiële herziening ‘Meppel – Bedrijventerrein Oevers E’.

Herziening drie bouwvlakken

De herziening heeft betrekking op een drietal bouwvlakken binnen het nu geldende bestemmingsplan ‘Meppel – Oevers E 2015’ welke op het moment van schrijven niet of nauwelijks bebouwd zijn. Met de voorgenomen wijziging vervalt de verplichting tot het bouwen van een bedrijfswoning voor deze bouwvlakken op het bedrijventerrein Oevers E. De mogelijkheid tot het bouwen van een bedrijfswoning blijft bestaan conform nu al geldende regels. Binnen deze bouwvlakken bevinden zich op het moment van publicatie van deze tekst zich geen bedrijfswoningen.

Wijzigingen voorontwerp

Het ontwerpbestemmingsplan is op een aantal onderdelen gewijzigd ten opzichte van het voorontwerpbestemmingsplan. Voor een compleet overzicht wordt verwezen naar de ‘reactienota inspraak en vooroverleg’ welke onderdeel uitmaakt van het ontwerp van het bestemmingsplan. Er is een verduidelijking aangebracht in de planregel en er is een bijlage toegevoegd ter onderbouwing van het bestemmingsplan. Deze bijlage (bijlage 1 van de toelichting) betreft het Marktonderzoek bedrijventerreinen Meppel.  

Inzage

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt ter inzage van woensdag 13 juli 2022 tot en met dinsdag 23 augustus 2022 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer.  Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.OeversE2020-BPB1

Zienswijze kenbaar maken

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.