Ontwerp paraplubestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting

Op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van Meppel bekend dat met ingang van 20 juli 2022 gedurende zes weken het ontwerp van het Paraplubestemmingsplan woningsplitsing en woningomzetting voor een ieder ter inzage ligt.

Plangebied

Het paraplubestemmingsplan heeft betrekking op het gehele grondgebied van de gemeente Meppel, met uitzondering van de gebieden waarvoor een beheersverordening geldt. Met dit paraplubestemmingsplan worden regels aan de onderliggende bestemmingsplannen toegevoegd om woonsplitsing, omzetting en/of kamerbewoning te reguleren.

Inzien

Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt van 20 juli 2022 tot en met 30 augustus 2022 voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien kunt u ze digitaal raadplegen via onze viewer. Lukt dit niet of heeft u nog vragen dan kunt u een mail sturen aan postbus@meppel.nl en geef duidelijk aan om welke documenten of procedure dit gaat. Heeft u geen digitale mogelijkheden dan kunt u de stukken inzien bij de receptie van het stadhuis op werkdagen tussen 08.30 en 17.00 uur.
Het ontwerp van het bestemmingsplan (verbeelding, regels, toelichting en bijlagen) kan tevens via www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien. Het bestemmingsplan heeft de planidentificatie NL.IMRO.0119.Wonen2022-BPB1.

Zienswijze indienen

Gedurende de bovengenoemde termijn kan een ieder op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht zijn of haar zienswijze bij de gemeenteraad kenbaar maken. Zienswijzen met betrekking tot het ontwerp van het bestemmingsplan kunt u zowel schriftelijk als mondeling indienen. Schriftelijke zienswijzen dienen te worden gericht aan de gemeenteraad van Meppel, Postbus 501, 7940 AM Meppel. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch een afspraak maken met het loket Bouwen & Wonen via het telefoonnummer 14 0522.